پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 • EN
مسئولین واحدها
دوران

لطفا صبر کنید ...

مهندس بهروز قاسمیان

معاونت توسعه مدیریت و منابع

مهندس بهروز قاسمیان

معاونت توسعه مدیریت و منابع

 • پست الکترونیکی : -

آقای هوشنگ ابراهیم بیگی

معاونت خدمات شهری

آقای هوشنگ ابراهیم بیگی

معاونت خدمات شهری

 • پست الکترونیکی : -

مصطفی کرد

اداره منابع انسانی

مصطفی کرد

اداره منابع انسانی

 • پست الکترونیکی : -

یوسف بهلکه غراوی

امور مالی

یوسف بهلکه غراوی

امور مالی

 • پست الکترونیکی : -

ناصر طریک

کارپردازی

ناصر طریک

کارپردازی

 • پست الکترونیکی : -

آقای علیرضا کلاسنگیانی

اموال و انبار

آقای علیرضا کلاسنگیانی

اموال و انبار

 • پست الکترونیکی : -

محمد شیخی

روابط عمومی

محمد شیخی

روابط عمومی

 • پست الکترونیکی : -

مهندس ابوذر رجبلو

واحد رایانه

مهندس ابوذر رجبلو

واحد رایانه

 • پست الکترونیکی : -

آقای اکبر محمودی جهانتیغ

زیباسازی و تاسیسات

آقای اکبر محمودی جهانتیغ

زیباسازی و تاسیسات

 • پست الکترونیکی : -

مجید محتشم

دفتر سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

مجید محتشم

دفتر سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

 • پست الکترونیکی : -

آقای محمد شریف آق آتابای

دبیر کمیسیون ماده 100

آقای محمد شریف آق آتابای

دبیر کمیسیون ماده 100

 • پست الکترونیکی : -

آقای جمشید سید مختوم

درآمد

آقای جمشید سید مختوم

درآمد

 • پست الکترونیکی : -

آقای احسان شفاهی

بازرسی و سد معبر

آقای احسان شفاهی

بازرسی و سد معبر

 • پست الکترونیکی : -

حمید رضا حجی زاده

سازمان حمل و نقل

حمید رضا حجی زاده

سازمان حمل و نقل

 • پست الکترونیکی : -

امیرعلی لطیفی

فنی و عمران

امیرعلی لطیفی

فنی و عمران

 • پست الکترونیکی : -

سید ابراهیم حسینی

ماشین آلات

سید ابراهیم حسینی

ماشین آلات

 • پست الکترونیکی : -

اسماعیل شکوهی

شهرسازی

اسماعیل شکوهی

شهرسازی

 • پست الکترونیکی : -

مهدی عراقی

پلیس ساختمانی و اجرائیات

مهدی عراقی

پلیس ساختمانی و اجرائیات

 • پست الکترونیکی : "."

منصور قورچائی

امور حقوقی و املاک

منصور قورچائی

امور حقوقی و املاک

 • پست الکترونیکی : "."

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0