پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • EN

 

نگاهی به گردش کار مطالعات توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی گنبدکاووس

 

مطالعات توانمند سازی سکونتگاههای غیر رسمی که مجری آن شهرداری این شهر بوده و توسط مهندسین مشاور نقش کلیک انجام پذیرفته است را می توان در پنج مرحله مرور نمود:

مرحله اول: بررسی گسترده فقر شهری و شناسایی محله های فقیر نشین(سکوتگاههای غیر رسمی)

مرحله دوم:ارزیابی اجتماعی از برنامه های موجود خدمات رسانی و بهسازی مدیریت شهری و تشکل های مردمی محله های هدف

مرحله سوم: بررسی پیمایش و شناخت ویژگی های اقتصادی- اجتماعی و کالبدی محله های هدف

مرحله چهارم: تدوین برنامه توانمندسازی و بهسازی محله های هدف

هدف این مرحله تدوین راهبردها و برنامه های کلان به منظور ارتقاء کیفیت سکونت در محله های هدف و نیز رفع تبعیض در خدمت رسانی شهری و فراهم آوردن زمینه های توانمندسازی اجتماعی محلی و تشریح راه حلهای ساماندهی منجر به بهسازی محلات با کسب توافق در گزینش راه حل مطلوب با بخش های مردمی، دولتی و عمومی و هماهنگ نمودن راه حل پیشنهادی با دیگر برنامه های توسعه شهری است. در این مرحله از گزارش اهداف عملیاتی به تفکیک محلات هدف تعیین می گردد و براساس آن راهبردها و راهکارهای اجرایی از طریق تحلیل جداول نقاط ضعف،قوت، فرصتها و تمدید طراحی شده اند.

مرحله پنجم: تدوین برنامه عملیاتی ساماندهی محله های هدف.

هدف این مرحله عملیاتی و اجرایی کردن بهسازی کالبدی و ارتقاء کیفیت محیط سکونت و تأمین خدمات پایه و توانمند سازی اجتماعات محله های هدف است. در این بخش برای هر یک از محلات هدف در سه مقطع سطح پروژه ها و عمرانی – اجتماعی- فرهنگی آموزشی و بهداشتی درمانی با در نظر گرفتن وضعیت سرانه های موجود پیشنهاد گردیده است و برای هر یک از این پروژه ها توجیه اقتصادی- ارزیابی اجتماعی و زیست محیطی صورت گرفته است.

نهایتاً 30 پروژه کالبدی با کل مبلغ 9850 میلیون ریال و 15 پروژه اجتماعی با کل مبلغ 5000 میلیون ریال که حدود 10 میلیارد تومان به منظور دستیابی به اهداف توانمندسازی و بهسازی محلات در نظر گرفته شده است.

 

 

 

 

تصویب مطالعات ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی گنبدکاووس در ستاد شهرستان

 

سومین جلسه ستاد توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی شهرستان گنبدکاووس با حضور فرماندار، شهردار و سایر اعضاء ستاد شهرستانی و نیز نمایندگی از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران(دبیرخانه ستاد ملی توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی کشور)،شرکت عمران و مسکن سازان استان گلستان و مهندسین مشاور نقش کلیک در مورخه 10/8/89 در حل سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان گنبد کاووس برگزار گردید.

در این نشست ابتدا فرماندار شهرستان گنبدکاووس(جناب آقای سوسرایی) ضمن خیر مقدم به حاضرین و تشکر و قدردانی از پیگیریهای شهرداری گنبدکاووس و شرکت عمران و مسکن سازان استان گلستان جهت برگزاری جلسات کمیته تخصصی و نسز جلسات مستمر ستاد شهرستان از کلیه دستگاههای ذیربط جهت همکاری و هماهنگی هر چه بیشتر با ستاد دعوت بعمل آورد.

سپس مهندسین مشاور نقش کلیک با ارائه ی خلاصه ای از مطالعات انجام شده در مراحل اول تا سوم طرح توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی شهرگنبدکاووس پرداختند و مراحل چهارم و پنجم این مطالعات را به تفضیل تشریح نمودند. در ادامه نماینده دبیرخانه ستاد ملی توانمندسازی کشور(جناب آقای میر رحیمی)ضمن تشکر و قدردانی از شهرداری گنبدکاووس به جهت تأمین اعتبار لازمجهت انجام مطالعات بر ضرورت تداوم جلسات ستاد شهرستانی به شکل ستاد اجرایی طرح توانمندسازی  همکاری و هماهنگی بیش از پیش دستگاههای اجرایی با این ستاد تأکید نمود.

در پایان جلسه نماینده شرکت عمران و مسکن سازان استان گلستان ضمن تاکید برا رائه جزئیات پروژه های اجرایی- پیشنهادی مشاور در جلسه استانی، از تشکیل جلسه ستاد توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی استان گلستان جهت بررسی و تصویب مطالعات گنبدکاووس در روز چهارشنبه (مورخه 12/8/89) خبر داد و پس از تصویب کلیات مطالعات انجام شده توسط مهندسین مشاور نقش کلیک به پایان رسی. گفتنی است کلیات این مطالعات در ستاد استانی توانمندسازی و سکونتگاههای غیر رسمی نیز به تصویب رسیده و با تامین اعتبارات وارد مراحل اجرایی خواهد گردید.

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0