پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • EN
بیمارستانها و درمانگاهها

جواد الائمه

2228769

----------

درمانگاه سپاه

2234460

2234461

درمانگاه سروش

2233558

----------

درمانگاه سل

2226474

2229412

بوعلی سینا

2228874

2229582

بهداشت مرکزی

2294538

2294537

شبکه بهداشت

3337851

3337852

نظام پزشکی

2223413

2297299

پزشکی قانونی

3383268

-----------

اداره  بهزیستی

5551000

5555361

بیمارستان برزویه

2227150

2227160

بیمارستان بسکی

5554441

5554444

بیمارستان خاتم الانبیاء

3334663

3334664

بیمارستان شهداء

3338300

3338200

بیمارزستان طالقانی

2223997

2223998

بیمارستان مطهری

5551111

5551112

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0