پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • EN
بانکها – سرپرستی و شعبات

صادرات – مدنی

2224435

2292896

صادرات – مرکزی

2225999

2294163

صادرات – ولیعصر

2294203

2294204

بانک کشاورزی- مرکزی

3332411

3332412

کشاورزی- امام خمینی

2297592

2227412

کشاورزی- حافظ

2239568

2296899

کشاورزی-قابوس

2239051

2239052

کشاورزی- میهن

2239567

2222415

بانک مسکن- مرکزی

2294296

2227038

مسکن – تراکمه

2237701

2237702

مسکن – فردوسی

2239471

2239472

مسکن- قابوسیه

2237703

2237705

مسکن- امام جنوبی

3338311

3338322

بانک ملت- مرکزی

2293799

2294334

ملت – امام خمینی

2291262

2291263

ملت- انقلاب

2222795

2292162

ملت – تراکمه

2222970

2226288

ملت – سرپرستی

5540414

5540415

ملت – شهرداری

2232600

----------

ملت – طالقانی

5554335

5554394

ملت- مرکزی

2293799

2294334

ملت – سرپرستی

5540414

5540415

ملت- وشمگیر

2227193

2227194

بانک ملی- مرکزی

2224092

2224091

ملی- امام خمینی

3341900

3344170

ملی- پارک شادی

3344880

----------

ملی- پایاپای

2228613

----------

ملی- دارائی

2294314

2294577

ملی- شرکت نفت

3335577

3339482

ملی- طالقانی

5559303

5559480

ملی- قابوس

2238232

2236230

ملی- معاملات

2296114

----------

بانک اقتصاد نوین

2240902

2240903

بانک پارسیان

2237002

2237003

بانک توسعه تعاون

22297981

2220203

بانک سامان

2240613

2240614

بانک تجارت- آزادگان

2221100

2221776

تجارت – آزادی

2235065

2235075

تجارت-امام خمینی

3338730

3342234

تجارت – تراکمه

2292878

2292969

تجارت- 4 راه امام زاده

2292496

2224329

تجارت- 3 راه فرودگاه

2292496

2223980

تجارت – شهید چمران

2225453

2229525

تجارت – مرکزی

2294320

2224177

تجارت- نواب صفوی

2293445

2293446

بانک رفاه – قابوس

2235252

2235253

رفاه- مختومقلی

2235562

2235561

رفاه- مرکزی

3340291

3340415

رفاه – خاتم الانبیاء

3344820

3344830

بانک سپه- امام خمینی

2238840

2238841

سپه –شریعتی

2225969

2293024

سپه- طالقانی

5555913

5552450

سپه – قابوس

3334371

3337303

سپه – مرکزی

2222450

2224645

سپه – میدان بار

3382111

3382222

بانک صادرات – امام شمال

2234140

2234150

صادرات – بلوار دانشجو

5558821

5550896

صادرات – حافظ

2292170

2294230

صادرات – خیام

2220695

-----------

صادرات- شهید غفاری

2239901

3343209

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0