پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • EN
سالنها و مراکز ورزشی

سالن نقی پناهی

3333226

----------

استادیوم تختی- المپیک

5557911

----------

سالن تختی

3330141

----------

سالن پوریای ولی

3339217

----------

سالن استقلال

2233923

----------

خانه ورزش

5556044

5556045

خانه بسکتبال

3340154

3344405

خانه شطرنج

3333566

----------

خانه شمشیر بازی

2239911

----------

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0