دوشنبه, 10 آذر 1399
  • ساعت : ۹:۱۶:۵۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ 
  • تعداد بازدید : 97
  • کد خبر : ۳۱۰۰
آگهی مناقصه رفت و روب خدمات شهری

شهرداري گنبدكاووس درنظردارد نسبت به اجراي عمليات مشروحه طبق جدول ذيل از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقی واجد شرايط كه داراي تأييديه ازوزارت كار و امور اجتماعي مي‌باشند واگذار نمايد .

داوطلبان مي‌توانند پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخه   15/ 9/1399به امورمالی شهرداري گنبد تسليم و رسيد دريافت نمايند .

هر یک از اشخاص حقوقی می توانند در تمامی نواحی شرکت کرده ولیکن صرفاً برنده یک ناحیه شوند و شهرداري در رد يا قبول هریک از پيشنهادات مختار است .

به پيشنهادات مخدوش ، مبهم ، مشروط ، پيشنهادات بدون سپرده و يا پيشنهاداتي كه پس از موعد مقرر رسيده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد .

درصورتيكه برندگان نفرات اول ،دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهدشد .

مهلت قبول پيشنهادات تا آخروقت اداري روز شنبه مورخه   15/9/1399 مي باشد . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شد .

 

ساير اطلاعات وجزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج مي باشد .

پیشنهادات واصله روز یکشنبه راس ساعت 13:15مورخه 16/9/99 در هیات عالی معاملات مستقر در شهرداری بازگشایی و رسیدگی خواهد شد.

 

رديف

شرح عمليات

مدت قرارداد

مبلغ سپرده شركت در مناقصه   به ريال

1

رفت و روب خدمات شهری ناحیه یک(شمال غرب شهر)

12ماه

000/000/200/1

2

رفت و روب خدمات شهری ناحیه دو(جنوب غرب شهر)

12ماه

000/000/300/1

3

رفت و روب خدمات شهری ناحیه سه(جنوب شرق شهر)

12ماه

000/000/350/1

4

رفت و روب خدمات شهری ناحیه چهار(شمال شرق شهر)

12ماه

000/000/450/1

5

رفت و روب ناحیه پنچ(جنوب شرق شهر)

12ماه

000/000/730

                    

            منصور طعنه گنبدی

                                                                       شهردار گنبد کاووس

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0