دوشنبه, 10 آذر 1399
  • ساعت : ۷:۳۹:۳۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ 
  • تعداد بازدید : 115
  • کد خبر : ۳۰۹۹
آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی

شهرداري گنبدكاووس درنظردارد به استناد صورتجلسه620مورخه11/6/99شورای اسلامی شهرنسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود به مدت یکسال بصورت حق الزحمه ای از طریق شرکتهای واجد شرایط که كه داراي تأييديه ازوزارت كار و امور اجتماعي سال99مي‌باشند واگذار نمايد .

شرکت کنندگان باید مبلغ  500.000.000 ريال را بصورت ضمانتنامه بانکی ویا وجه نقد بحساب420220247183بنام شهرداري نزد بانک مسکن واریز و فیش مربوطه را قبل از اتمام مهلت مقرر به امورمالی ارائه نمایند.

مهلت قبول پيشنهادات تا آخروقت اداري روز دوشنبه مورخه 10/9 /1399 مي باشد . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد .

شهرداري در رد يا قبول يك يا هریک از پيشنهادات مختار است .

به پيشنهادات مخدوش ، مبهم ، مشروط ، پيشنهادات بدون سپرده و يا پيشنهاداتي كه پس از موعد مقرر رسيده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد .

در صورتيكه برندگان نفرات اول ،دوم وسوم مناقصه حاضربه انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد .

ساير اطلاعات وجزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج مي باشد .

پیشنهادات واصله راس ساعت 14:15 روز سه شنبه مورخه11/9/99در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.

 

 

 

    منصور طعنه گنبدی

    شهردارگنبدكاووس

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0