دوشنبه, 5 آبان 1399
  • ساعت : ۱۱:۴۳:۱۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ 
  • تعداد بازدید : 82
  • کد خبر : ۳۰۹۶
آگهی مناقصه بیمه

احتراما، شهرداري گنبد كاووس در نطر دارد نسبت به خرید بيمه نامه اموال و اشخاص شامل بيمة مسئوليت درقبال كاركنان و شهروندان و اشخاص ثالث، آتش سوزي ساختمان هاي اداري و انبار ها ومجموعه بازی کودکان و بيمة عمرو حوادث و بيمه تكميل درمان پرسنل به صورت تجميع اقدام نمايد. لذا كليه شعبات مركزي بيمه ها كه مايل به شركت در مناقصه هستند مي توانند با مراجعه به امورمالی شهرداري  و یا پایگاه اطلاع رسانی شهرداری به آدرس www.gonbadcity.ir و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه و فرم هاي مناقصه را دريافت نمايند.

1- شركت كنندگان می بایست مبلغ 000/000/500 ريال را به صورت ضمانت نامه بانكي يا وجه نقد به حساب420220247183   نزد بانك مسکن واريز و اصل فیش مربوطه را ضميمه اسناد نمايند و تحویل امورمالی شهرداری گنبد گردد.

2- شركت كنندگان در مناقصه مي توانند پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز  چهارشنبه مورخه 14/8/99  به امورمالی شهرداري تسليم و رسيد دريافت نمايند.

3- شهرداري در رد يا قبول هریک از پيشنهادات مختار است.

4- به پيشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پيشنهادات بدون سپرده و يا پيشنهاداتي كه پس از موعد مقرر رسيده باشند ترتيب اثر داده نخواهند شد.

5- صدور بيمه نامه مطابق تعهدات درخواستي در اسناد مناقصه با كد کارگزاری384 خواهد بود.

6- در صورتيكه برندگان اول ،دوم وسوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

7-سایر اطلاعات و جزئیات معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

8- براي كسب اطلاعات با شماره تلفن هاي 8-33221214 ( امور قراردادها) يا مشاور بيمه 09155153565 تماس حاصل نمائيد.

9-پيشنهادات واصله روز پنچشنبه مورخه  99/8/15   رأس ساعت 13:15  در محل كميسيون مستقر در شهرداري بازگشايي خواهد شد.

 

 منصور طعنه گنبدی

شهردار گنبدکاووس

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0