دوشنبه, 29 دی 1399
  • ساعت : ۱۱:۲۴:۱۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ 
  • تعداد بازدید : 52
  • کد خبر : ۳۰۹۴
مزایده اجاره بخشی از پارك داریوش به منظور ساخت،تجهیز و بهره برداری سالن شهربازی،هایپر ماركت،سالن چند منظوره و محوطه سازی

شهرداری گنبدکاووس درنظرداردبه استناد بند  2 مصوبه 579مورخ 27/3/99  شورای محترم اسلامی شهر نسبت به واگذاری پنچ هکتار از عرصه پارک داریوش  بصورت اجاره و با حفظ کاربری موجود به منظور ساخت،تجهیز و بهره برداری سالن شهربازی،هایپر مارکت،سالن چند منظوره و محوطه سازی پارک داریوش برابر مشخصات و طراحی اولیه پیوست واگذار نماید

شرایط شرکت درمزایده: 

1- شرکت کنندگان می بایست ضمن بازدیدازمحل ، اسنادمزایده را تحویل  و مبلغ سپرده  100.000.000ريال  خود را بعنوان سپرده شرکت درمزایده بصورت ضمانت‌نامه بانكي و يا وجه نقد به شماره حساب   420220247183بنام شهرداري گنبدكاووس نزد بانك مسکن یا بصورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار3ماهه بعنوان پاکت الف تحویل واحد امورمالی نمایند.

2- مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 8/7/99می باشد. پیشنهاددهندگان مکلفندمبلغ تضمین شرکت در مزایده (فیش بانکی یا ضمانت نامه بانکی)را در(( پاکت الف)) و طرح پیشنهادی باتوجه به مکانهای جانمایی شده و کروکی  مکان مورد نظر را امضاء  شده  و کپی کارت ملی را در  (( پاکت ب ))و فرم پیشنهاد قیمت را با خط خوانا نوشته وبدون قلم خوردگی در((پاکت ج ))قرارداده و هر سه پاکت را در یک پاکت جداگانه قرارداده کاملاً دربسته به امورمالی شهرداری تحویل نمایند.

3- در صورتيكه برندگان  اول ،دوم و سوم مزایده حاضربه انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد .

4- به پیشنهادات مخدوش ، مبهم ، مشروط ویا پیشنهاداتی که پس از موعدمقرررسیده باشدترتیب اثرداده نخواهدشد.

5- درصورتی که برنده مزایده از تاریخ ابلاغ نتیجه مزایده ظرف مدت یک هفته کاری نسبت به ارایه سپرده تضمین انجام عملیات اقدام نکند و برای  انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مزایده به نفع شهرداری ضبط می شود و نفر دوم بعنوان برنده اعلام می گردد.

6-کلیه کسورات قانونی(بیمه-مالیات-مالیات بر ارزش افزوده)بعهده مستاجر می باشد.

7-  شهرداري دررديا قبول هريك از پيشنهادات مختاراست .

8- کمیسیون عالی معاملات راس ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخه 9/7/99  درخصوص پیشنهادات واصله تشکیل جلسه خواهد داد.

 9-  درصورت نيازبه اطلاعات بيشتربه پایگاه اطلاع رسانی شهرداری به آدرس www.gonbadcity.ir مراجعه ویا باشماره تلفنهاي   8 33221214 داخلی 15  تماس حاصل نمائيد.

 

  منصور طعنه گنبدی

شهردار گنبد کاووس

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0