دوشنبه, 10 آذر 1399
  • ساعت : ۹:۱۰:۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ 
  • تعداد بازدید : 276
  • کد خبر : ۳۰۹۳
آگهی مزایده واحدهای تجاری و پاركینگ

شهرداری گنبدکاووس درنظرداردبه استناد بند  2ردیف ق  از پانصد و نهمین صورتجلسه تاریخ1/11/98شورای محترم اسلامی شهروماده13 آئین نامه مالی شهرداریها ، نسبت به مزایده 5/پنچ  واحد تجاری واقع در خیابان حافظ جنوبی حدفاصل مدرس و شهدا پاساژ حافظ و 1/ یک واحد تجاری واقع در خیابان امامزاده شرقی جنب پارکینگ و 4/چهار واحد تجاری واقع در خیابان حافظ شمالی نرسیده به خیابان مطهری جنب پارکینگ و 1/یک واحد پارکینگ واقع در خیابان حافظ شمالی نرسیده به خیابان مطهری و 1/یک واحد پارکینگ واقع در خیابان امامزاده را ازطریق مزایده کتبی بصورت اجاره یکساله واگذار نماید.

شرایط مزایده: 

1- شرکت کنندگان می بایست ضمن بازدیدازمحل ، اسنادمزایده را تحویل ، مبلغ سپرده واحد مورد نظر خود را بعنوان سپرده شرکت درمزایده بصورت ضمانت‌نامه بانكي و يا وجه نقد به شماره حساب   420220247183بنام شهرداري گنبدكاووس نزد بانك مسکن یا بصورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار3ماهه بعنوان پاکت الف تحویل واحد امورمالی نمایند.

2- مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه5/7/99می باشد. پیشنهاددهندگان مکلفندمبلغ تضمین شرکت در مزایده(فیش بانکی یا ضمانت نامه بانکی)را در(( پاکت الف)) و برگ کروکی واحد ها را امضاء و اثرانگشت شده  و کپی کارت ملی را در  (( پاکت ب ))و فرم پیشنهاد قیمت را با خط خوانا نوشته وبدون قلم خوردگی در((پاکت ج ))قرارداده و هر سه پاکت را در یک پاکت جداگانه قرارداده کاملاً دربسته به امورمالی شهرداری تحویل نمایند

3- در صورتيكه برندگان  اول ،دوم و سوم مزایده حاضربه انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد .

4- به پیشنهادات مخدوش ، مبهم ، مشروط ویا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشدترتیب اثرداده نخواهدشد.

9-  شهرداري دررديا قبول هريك از پيشنهادات مختاراست .

10- کمیسیون عالی معاملات راس ساعت 14:30 روزیکشنبه مورخه6/7/99  درخصوص پیشنهادات واصله تشکیل جلسه خواهد داد.

 11-  درصورت نيازبه اطلاعات بيشتربه پایگاه اطلاع رسانی شهرداری به آدرس www.gonbadcity.ir مراجعه ویا باشماره  تلفنهاي   8 33221214 داخلی 41  تماس حاصل نمائيد.

 

منصور طعنه گنبدی

شهردار گنبد کاووس

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0