سه‌شنبه, 1 مهر 1399
  • ساعت : ۱۳:۵۹:۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ 
  • تعداد بازدید : 111
  • کد خبر : ۳۰۸۵
آگهی مزایده تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر

شهرداری گنبدکاووس درنظردارد تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر را از طریق  مزایده کتبی طبق اسناد مربوط باحفظ مالکیت شهرداری بمدت یکسال در قالب اجاره به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

1- شرکت کنندگان می بایست ضمن بازدیدازمحل ، اسنادمزایده را تحویل ، مبلغی برابر21/500/000ريال  بعنوان سپرده شرکت درمزایده را بصورت ضمانتنامه بانکی ویا وجه نقد بحساب  420220247183بنام سپرده شهرداري گنبدكاووس نزد بانك مسکن واريز و فیش مربوطه یا ضمانت نامه بانکی را ضمیمه اسناد مزایده نمایند. (حداقل اعتبارضمانتنامه شرکت در مزایده 3ماه می باشد.)

2- مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری(ساعت 14:15) روز چهارشنبه مورخه 2/ 98/11 می باشد. پیشنهاددهندگان مکلفندمبلغ پیشنهادی خودرابا خط خوانا نوشته وبدون قلم خوردگی به امورمالی شهرداری تحویل نمایند .

 3 -  درصورت نيازبه اطلاعات بيشتربه پایگاه اطلاع رسانی شهرداری به آدرس www.gonbadcity.irمراجعه ویا باشماره تلفنهاي 8 33221214 داخلی 15  تماس حاصل نمائيد.

4-شرکت کننده می بایست ابتدا پاکت " الف" که حاوی ضمانت نامه یا فیش واریز نقدی و اطلاعات شرکت کننده ( کپی کارت ملی ) را قرار داده و در پاکت " ب" که حاوی برگ پیشنهاد قیمت (صفحه1و2) می باشد را تکمیل و مهر و لاک مفتوح نماید و تحویل امورمالی شهرداری نمایند.

5- در صورتيكه برندگان نفرات اول ،دوم وسوم مزایده حاضربه انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد .

6- به پیشنهادات مخدوش ، مبهم ، مشروط ویا پیشنهاداتی که پس از موعدمقرررسیده باشدترتیب اثرداده نخواهدشد.

7-  سایراطلاعات وجزئیات مربوط به معامله دراسناد مزایده مندرج می باشد.

8-  شهرداري در رد يا قبول هریک از پيشنهادات مختار است.

9-برنده مزایده می بایست یک درصد بهای معامله را بعنوان عوارض مزایده اموال و املاک بحساب درآمدهای عمومی شهرداری واریزنماید.

10- کمیسیون عالی معاملات راس ساعت 15روز پنچشنبه مورخه  3/ 98/11 درخصوص پیشنهادات واصله تشکیل جلسه خواهد داد.

 منصور طعنه گنبدی  

شهردار گنبد کاووس

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0