پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 22 تير 1399


فهرست اصلی سایت

  بیمارستانها و درمانگاهها

  جواد الائمه

  2228769

  ----------

  درمانگاه سپاه

  2234460

  2234461

  درمانگاه سروش

  2233558

  ----------

  درمانگاه سل

  2226474

  2229412

  بوعلی سینا

  2228874

  2229582

  بهداشت مرکزی

  2294538

  2294537

  شبکه بهداشت

  3337851

  3337852

  نظام پزشکی

  2223413

  2297299

  پزشکی قانونی

  3383268

  -----------

  اداره  بهزیستی

  5551000

  5555361

  بیمارستان برزویه

  2227150

  2227160

  بیمارستان بسکی

  5554441

  5554444

  بیمارستان خاتم الانبیاء

  3334663

  3334664

  بیمارستان شهداء

  3338300

  3338200

  بیمارزستان طالقانی

  2223997

  2223998

  بیمارستان مطهری

  5551111

  5551112

   


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0