سه‌شنبه, 12 فروردين 1399
عنوان : آگهی تجدید مزایده تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر
کد خبر : ۳۰۹۰
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ 
ساعت : ۱۱:۴۳:۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

شهرداری گنبدکاووس درنظردارد تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر را از طریق  مزایده کتبی طبق اسناد مربوط باحفظ مالکیت شهرداری بمدت یکسال در قالب اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

1- شرکت کنندگان می بایست ضمن بازدیدازمحل ، اسنادمزایده را تحویل ، مبلغی برابر000/350/13ريال  بعنوان سپرده شرکت درمزایده را بصورت ضمانتنامه بانکی ویا وجه نقد بحساب  420220247183بنام سپرده شهرداري گنبدكاووس نزد بانك مسکن واريز و فیش مربوطه یا ضمانت نامه بانکی را ضمیمه اسناد مزایده نمایند. (حداقل اعتبارضمانتنامه شرکت در مزایده 3ماه می باشد.)

2- مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری(ساعت 14:15) روز شنبه مورخه 16 / 1 / 99 می باشد. پیشنهاددهندگان مکلفندمبلغ پیشنهادی خودرابا خط خوانا نوشته وبدون قلم خوردگی به امورمالی شهرداری تحویل نمایند .

 3 -  درصورت نيازبه اطلاعات بيشتربه پایگاه اطلاع رسانی شهرداری به آدرس www.gonbadcity.ir مراجعه ویا باشماره تلفنهاي 8 33221214 داخلی 15  تماس حاصل نمائيد.

4-شرکت کننده می بایست ابتدا پاکت " الف" که حاوی ضمانت نامه یا فیش واریز نقدی و اطلاعات  شرکت کننده ( کپی کارت ملی ) را قرار داده و در پاکت " ب" که حاوی برگ پیشنهاد قیمت (صفحه1و2) می باشد را تکمیل و مهر و لاک مفتوح نماید و تحویل امورمالی شهرداری نمایند.

5- در صورتيكه برندگان نفرات اول ،دوم وسوم مزایده حاضربه انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد .

6- به پیشنهادات مخدوش ، مبهم ، مشروط ویا پیشنهاداتی که پس از موعدمقرررسیده باشدترتیب اثرداده نخواهدشد.

7-  سایراطلاعات وجزئیات مربوط به معامله دراسناد مزایده مندرج می باشد.

8-  شهرداري در رد يا قبول هریک از پيشنهادات مختار است.

9-برنده مزایده می بایست یک درصد بهای معامله را بعنوان عوارض مزایده اموال و املاک بحساب درآمدهای عمومی شهرداری واریزنماید.

10- کمیسیون عالی معاملات راس ساعت 14:30روز بکشنبه مورخه  17/ 1/99درخصوص پیشنهادات واصله تشکیل جلسه خواهد داد.

 

منصور طعنه گنبدی  

شهردار گنبد کاووس


نمایش تعداد بازدیدها : 69

بازگشت      فايل الحاقي              
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0