چهارشنبه, 30 بهمن 1398
عنوان : آگهی مزایده تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر
کد خبر : ۳۰۸۵
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ 
ساعت : ۱۳:۵۹:۹

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

شهرداری گنبدکاووس درنظردارد تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر را از طریق  مزایده کتبی طبق اسناد مربوط باحفظ مالکیت شهرداری بمدت یکسال در قالب اجاره به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

1- شرکت کنندگان می بایست ضمن بازدیدازمحل ، اسنادمزایده را تحویل ، مبلغی برابر21/500/000ريال  بعنوان سپرده شرکت درمزایده را بصورت ضمانتنامه بانکی ویا وجه نقد بحساب  420220247183بنام سپرده شهرداري گنبدكاووس نزد بانك مسکن واريز و فیش مربوطه یا ضمانت نامه بانکی را ضمیمه اسناد مزایده نمایند. (حداقل اعتبارضمانتنامه شرکت در مزایده 3ماه می باشد.)

2- مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری(ساعت 14:15) روز چهارشنبه مورخه 2/ 98/11 می باشد. پیشنهاددهندگان مکلفندمبلغ پیشنهادی خودرابا خط خوانا نوشته وبدون قلم خوردگی به امورمالی شهرداری تحویل نمایند .

 3 -  درصورت نيازبه اطلاعات بيشتربه پایگاه اطلاع رسانی شهرداری به آدرس www.gonbadcity.irمراجعه ویا باشماره تلفنهاي 8 33221214 داخلی 15  تماس حاصل نمائيد.

4-شرکت کننده می بایست ابتدا پاکت " الف" که حاوی ضمانت نامه یا فیش واریز نقدی و اطلاعات شرکت کننده ( کپی کارت ملی ) را قرار داده و در پاکت " ب" که حاوی برگ پیشنهاد قیمت (صفحه1و2) می باشد را تکمیل و مهر و لاک مفتوح نماید و تحویل امورمالی شهرداری نمایند.

5- در صورتيكه برندگان نفرات اول ،دوم وسوم مزایده حاضربه انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد .

6- به پیشنهادات مخدوش ، مبهم ، مشروط ویا پیشنهاداتی که پس از موعدمقرررسیده باشدترتیب اثرداده نخواهدشد.

7-  سایراطلاعات وجزئیات مربوط به معامله دراسناد مزایده مندرج می باشد.

8-  شهرداري در رد يا قبول هریک از پيشنهادات مختار است.

9-برنده مزایده می بایست یک درصد بهای معامله را بعنوان عوارض مزایده اموال و املاک بحساب درآمدهای عمومی شهرداری واریزنماید.

10- کمیسیون عالی معاملات راس ساعت 15روز پنچشنبه مورخه  3/ 98/11 درخصوص پیشنهادات واصله تشکیل جلسه خواهد داد.

 منصور طعنه گنبدی  

شهردار گنبد کاووس


نمایش تعداد بازدیدها : 37

بازگشت      فايل الحاقي              
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0