يکشنبه, 22 تير 1399
عنوان : آگهی تجدید مناقصه عمومی بهسازی وترمیم معابرسطح شهر
کد خبر : ۳۰۸۳
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ 
ساعت : ۸:۴۷:۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

شهرداري گنبدكاووس درنظردارد باستناد مصوبه شماره  200-1940 مورخه 7/7/98 شورای اسلامی شهر گنبدکاووس بهسازی  وترمیم  معابرسطح شهر را از طریق مناقصه عمومی  به شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط دارای رتبه آب-ابنیه وباشرایط ذیل واگذار نماید .

1-مبلغ برآورد اولیه  14.000.000.000ريال بحروف چهارده میلیارد ريال مي باشد.

2- شرکت کنندگان می بایست مبلغ 700.000.000ریال را بصورت ضمانتنامه بانکی ویا وجه نقد بحساب  700785143416 سپرده شهرداری نزد بانک شهر واریز وفیش مربوطه را ضمیمه اسناد نمایند.

3- شرکت کنندگان در مناقصه می توانندپیشنهادات خودرا حداکثرتا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه28/8/1398به امور مالی  شهرداري تسليم و رسيد دريافت نمايند .

4- شهرداري در رد يا قبول يك يا هریک از پيشنهادات مختار است .

5- به پيشنهادات مخدوش ، مبهم ، مشروط ، پيشنهادات بدون سپرده و يا پيشنهاداتي كه پس از موعد مقرر رسيده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد .

7- كليه حقوق دولتي ازقبيل : بيمه وماليات  وفق مقررات بعهده پيمانكار می باشد.

8- مهلت انجام كار از تاريخ انعقاد قرارداد حداكثر به مدت 9/نه ماه خواهد بود .

9- تهيه کلیه مصالح مصرفی نیروی انسانی و ابزار و ماشین آلات مورد نیاز بعهده پیمانکار می باشد. تهیه آبروی بتنی پیش ساخته  و تحویل در پای کار بعهده شهرداری می باشد.

10- در صورتيكه برندگان اول ،دوم وسوم مناقصه حاضربه انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد .

11- برای کسب اطلاعات ودریافت اسنادبه پایگاه اطلاع رسانی شهرداری به آدرس www.gonbadcity.ir مراجعه یا با شماره تلفنهای 18-33221214 (واحد فنی و عمران)تماس حاصل نمائید.

12- پیشنهادات واصله ساعت15روزچهارشنبه مورخه29/8/98در محل کمیسیون بازگشایی خواهد شد.

13- ساير اطلاعات وجزئيات در اسناد مناقصه مندرج مي باشد .

      منصور طعنه گنبدی

      شهردارگنبدكاووس


نمایش تعداد بازدیدها : 295

بازگشت      فايل الحاقي              
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0