يکشنبه, 27 مرداد 1398
عنوان : آگهی مناقصه بیمه اموال و اشخاص
کد خبر : ۳۰۷۶
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ 
ساعت : ۹:۹:۹

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

احتراما، شهرداري گنبد كاووس در نطر دارد نسبت به بيمه اموال و اشخاص خود شامل بيمة مسئوليت درقبال كاركنان و شهروندان و اشخاص ثالث، آتش سوزي ساختمان هاي اداري و انبار ها و بيمة عمرو حوادث و بيمه تكميل درمان پرسنل به صورت تجميع اقدام نمايد. لذا كليه شعبات مركزي بيمه ها كه مايل به شركت در مناقصه هستند مي توانند با مراجعه به امورمالی شهرداري  و یا پایگاه اطلاع رسانی شهرداری به آدرس www.gonbadcity.ir مراجعه و فرم هاي مناقصه را دريافت نمايند.

1- شركت كنندگان می بایست مبلغ 000/000/300 ريال را به صورت ضمانت نامه بانكي يا وجه نقد به حساب  700785143416 نزد بانك شهر واريز و فيش مربوطه را ضميمه اسناد نمايند.

2- شركت كنندگان در مناقصه مي توانند پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روزپنچشنبه مورخه 7/6/98  به امورمالی شهرداري تسليم و رسيد دريافت نمايند.

3- شهرداري در رد يا قبول هریک از پيشنهادات مختار است.

4- به پيشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پيشنهادات بدون سپرده و يا پيشنهاداتي كه پس از موعد مقرر رسيده باشند ترتيب اثر داده نخواهند شد.

5- صدور بيمه نامه مطابق تعهدات درخواستي پيوست با كد معرف آينده سازان خواهد بود.

6- هزينة نشر آگهي در  دو نوبت بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

7- در صورتيكه برندگان اول ،دوم وسوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

8-سایر اطلاعات و جزئیات معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

9- براي كسب اطلاعات با شماره تلفن هاي 18-2221214 ( امور قراردادها) يا مشاور بيمه 09116447146 تماس حاصل نمائيد.

10-پيشنهادات واصله روز شنبه مورخه 9/ 6 /98   رأس ساعت 15  در محل كميسيون مستقر در شهرداري بازگشايي خواهد شد.

 

 

 

                                                                                                                                      منصور طعنه گنبدی

                                                                                                                                     شهردار گنبدکاووس

نمایش تعداد بازدیدها : 40

بازگشت      فايل الحاقي              
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0