سه‌شنبه, 31 ارديبهشت 1398
عنوان : فراخوان پروژه مشاركتی كشتارگاه دام
کد خبر : ۳۰۶۹
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ 
ساعت : ۷:۳۹:۲۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

شهرداری گنبدکاووس باستناد مصوبه شماره 200-242 .مورخه 4/2/1398شورای اسلامی شهر در نظر دارد ساخت و ارتقاء ،  بهره برداری و مدیریت کشتارگاه  دام را برابر مشخصات  و قرارداد پیوست از طریق سرمایه گذاری و مشارکت مدنی با شرایط ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید:

1) محل کشتارگاه کیلومتر 5جاده گنبد مینودشت  پشت روستای حسن آباد – کشتارگاه دام شهرداری گنبد کاووس 

2) شرایط مشارکت ، مشخصات اجرای کارو برآورد آورده طرفین  برابر  نقشه های  اجرایی و مفاد قراردادو ضمائم  پیوست می باشد.

3) درصد  پیشنهادی سهم شهرداری به عدد وحروف مشخص و بدون­ابهام وشرط ، در پاکت در بسته تسلیم دبیرخانه شهرداری گنبد گردد.

4) آورده طرف مشارکت 000/000/700/39  ریال و درصد پایه سهم الشرکه شهرداری گنبد حداقل 32  درصد می باشد.

5) کلیه کسورات قانونی ( بیمه – مالیات – مالیات بر ارزش افزوده ) به عهده طرف مشارکت می باشد

6) سپرده شرکت در مشارکت ( مزایده )  مبلغ پانصد میلیون  میلیون   ریال  (000/000/500  ریال)است که می بایست بصورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی به حساب سپرده 700785143416  شهرداری گنبد نزد بانک شهر شعبه طالقانی واریز و فیش مربوطه ضمیمه اسناد مزایده  گردد.

7) میزان تضمین حسن انجام کار و تضمین اجرای تعهدات مبلغ 000/000/000/4 ( چهار میلیارد) ریال بااعتبار 12ماهه بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی و قابل تمدید باشد.

8) چنانچه برندگان نفر اول و دوم مشارکت برابر مقررات و شرایط مشارکت در مهلت مقرر حاضر به عقد قرارداد و یا تسلیم ضمانت نامه اجرای تعهدات نشدند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری گنبد ضبط می گردد.

9)   شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات ارائه شده مختار می باشد.

10)    مهلت قبول پیشنهاد تاآخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 1/3/98 می باشد و به پیشنهاداتی که  مبهم –مشروط-مخدوش و بدون سپرده و خارج  از این مهلت ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

11)    پیشنهادات رسیده رأس ساعت  15 روز پنچشنبه مورخه 2/3/98در محل شهرداری گنبد مفتوح و برنده مشارکت تعیین می گردد.

12)    کمیسیون مشارکت ابتدا پاکت " الف" شرکت کنندگان ر ا که حاوی ضمانت نامه و پاکت "ب " که حاوی اطلاعات شرکت کننده ( اساسنامه شرکت و آخرین آگهی تغییرات، سوابق کاری و پرینت  گردش مالی 6ماهه حسا ب های بانکی  ) و شرایط مشارکت و پیش نویس قرارداد و موارد درخواستی شهرداری می باشد را مفتوح و بررسی نموده و در صورت احراز شرایط و توانایی لازم پاکت " ج" که حاوی قیمت پیشنهادی می باشد را مفتوح می نماید.

13)    در صورتیکه برنده مشارکت از تاریخ ابلاغ نتیجه مزایده ظرف مدت 20 روز کاری نسبت به سپرده تضمین حسن انجام تعهدات  اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مزایده ایشان به نفع شهرداری ضبط و نفر دوم بعنوان برنده اعلام می گردد .

14)    اشخاص حقیقی و حقوقی ، دارای که  سابقه کار مرتبط وتوانایی فنی و مالی دارند  در اولویت می باشند .رعایت کلیه دستورالعمل ها، مقررات و نکات ایمنی و بهداشت شغلی مطابق استانداردهای مربوطه از الزامات مشارکت  می باشد.    

15)          کلیه  هزینه های چاپ  آگهی در دو نوبت  بعهده برنده مزایده می باشد.

متقاضیان پس از بازدید از محل و رؤیت موقعیت پروژه  میتوانند جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری گنبدکاووس واقع در خیابان طالقانی شرقی پارک شهرداری ، امور قراردادها  و دفتر مشارکت و سرمایه گذاری مراجعه  نمایند.

16) شرکت کنندگان باید  قانون منع مداخله وزراء نمایندگان مجلس وکارمندان دولت درمعاملات دولتی و کشوری را رعایت نمایند.

 

 

                                                                                                                                                         منصور طعنه گنبدی  

                                                                                                                                                        شهردار گنبد کاووس

نمایش تعداد بازدیدها : 50

بازگشت      فايل الحاقي      چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0