سه‌شنبه, 31 ارديبهشت 1398
عنوان : آگهی فراخوان پروژه مشاركتی مجتمع تجاری – پاركینگ حافظ
کد خبر : ۳۰۶۸
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ 
ساعت : ۷:۳۵:۴۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

شهرداری گنبدکاووس باستناد مصوبه شماره ردیف ق بند1 از سیصد و بیست و پنجمین صورتجلسه مورخه 13/11/97شورای اسلامی شهر در نظر دارد احداث پروژه مجتمع تجاری و پار کینگ حافظ را برابر مشخصات  فنی وپیش نویس قرارداد پیوست از طریق سرمایه گذاری و مشارکت مدنی با شرایط ذیل به اشخاص حقیقی و  حقوقی واجد شرایط واگذار نماید:

1)   محل اجرای پروژه گنبد کاووس – خیابان حافظ شمالی بین خ طالقانی و خ سرابی   

2) آورده طرف مشارکت 000/000/000/30  ریال و درصد پایه سهم الشرکه شهرداری گنبد تمامی واحد های پارکینگ در همکف و طبقات  ، سرویس های بهداشتی و حداقل 35  درصد از واحد های تجاری  می باشد.

3) کلیه کسورات قانونی ( بیمه – مالیات – مالیات بر ارزش افزوده ) به عهده طرف مشارکت می باشد

4) سپرده شرکت در مشارکت مبلغ یک میلیارد ریال 000/000/000/1  ریال)است که می بایست بصورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی به حساب سپرده 700785143416  شهرداری گنبد نزد بانک شهر شعبه طالقانی واریز و فیش مربوطه ضمیمه اسناد مزایده  گردد.

5) میزان تضمین اجرای تعهدات مبلغ 000/000/000/3 ریال بااعتبار 12ماهه بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی و قابل تمدید باشد.ضمنا ارائه گردش حساب های بانکی الزامی میباشد

6) چنانچه برندگان نفر اول ، دوم و سوم مشارکت برابر مقررات و شرایط مشارکت در مهلت مقرر حاضر به عقد قرارداد و یا تسلیم ضمانت نامه اجرای تعهدات نشدند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری گنبد ضبط می گردد.

7)   شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات ارائه شده مختار می باشد.

8) مهلت قبول پیشنهاد تاآخر وقت اداری روز دوشنبه مورخه 30/2/98می باشد و به پیشنهاداتی که  مبهم –مشروط-مخدوش و بدون سپرده و خارج  از این مهلت ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. شرایط مشارکت ، مشخصات اجرای کارو برآورد آورده طرفین  برابر  نقشه های  اجرایی و مفاد قراردادو ضمائم  پیوست اسناد مشارکت می باشد.

9) پیشنهادات رسیده رأس ساعت  15 روز  سه شنبه مورخه31/2/98 در محل شهرداری گنبد مفتوح و برنده مشارکت تعیین می گردد.

10)    کمیسیون مشارکت ابتدا پاکت " الف" شرکت کنندگان ر ا که حاوی ضمانت نامه و سپس  پاکت "ب " که حاوی اطلاعات شرکت کننده ( اساسنامه شرکت و آخرین آگهی تغییرات، سوابق کاری و پرینت  گردش مالی6ماهه حسا ب های بانکی  ) ، شرایط مشارکت ، نقشه های اولیه تایید شده  ، پیش نویس قرارداد ، طرح پیشنهادی و سایر موارد درخواستی شهرداری را مهر و امضاء شده را مفتوح و بررسی نموده و در صورت احراز شرایط و توانایی لازم پاکت " ج" که حاوی قیمت پیشنهادی می باشد را مفتوح می نماید.

11)    در صورتیکه برنده مشارکت از تاریخ ابلاغ نتیجه فراخوان  ظرف مدت 20 روز کاری نسبت به ارائه  سپرده تضمین حسن انجام تعهدات  اقدام نکند و یا برای عقد قرارداد  حاضر نشود سپرده شرکت در فراخوان ایشان به نفع شهرداری ضبط و نفر دوم بعنوان برنده اعلام می گردد .

12)    اشخاصی که دارای سابقه کار مرتبط وتوانایی فنی و مالی می باشند دارای اولویت می باشند . در هر صورت رعایت کلیه دستورالعمل ها، مقررات و نکات ایمنی و بهداشت شغلی مطابق استانداردهای مربوطه از الزامات مشارکت  می باشد.    

13)          کلیه  هزینه های چاپ  آگهی در دو نوبت  بعهده برنده فراخون می باشد.

14)متقاضیان پس از بازدید از محل و رؤیت موقعیت پروژه  میتوانند جهت دریافت اسناد مشارکت به شهرداری گنبدکاووس واقع در خیابان طالقانی شرقی پارک شهرداری ، امور قراردادها  و دفتر مشارکت و سرمایه گذاری مراجعه  نمایند.

                                                                                                                                                         منصور طعنه گنبدی  

                                                                                                                                                        شهردار گنبد کاووس
نمایش تعداد بازدیدها : 64

بازگشت      فايل الحاقي      چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0