سه‌شنبه, 31 ارديبهشت 1398
عنوان : آگهی مزایده فروش چوب
کد خبر : ۳۰۶۷
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ 
ساعت : ۱۴:۱۵:۱۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

شهرداري گنبدكاووس درنظردارد به استناد ردیف ق بند یک مصوبه 349تاریخ 17/1/98شورای اسلامی شهر و ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به فروش چوب حاصل از سقوط درختان سطح شهر از طریق مزایده کتبی اقدام نماید.

1)شرکت کنندگان می بایست ضمن بازدید از چوبهای مورد مزایده واقع در انبار پشت بازار روسها  تا پایان وقت اداری روزپنچشنبه مورخه26/2/98 مبلغ7.000.000 ريال سپرده شرکت در مزایده را بصورت ضمانت نامه بانکی یا وجه نقد به حساب سپرده 700785143416  شهرداری گنبد نزد بانک شهر شعبه طالقانی واریز و فیش مربوطه ضمیمه اسناد مزایده  گردد.

2)در صورتیکه برندگان نفرات اول ،دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

3) شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.

        4)برنده مزایده مکلف است وجه معامله را پس از توزین در همان روز نقداً بحساب شهرداری واریز نماید.

       5) شرکت کننده می بایست ابتدا پاکت " الف" که حاوی ضمانت نامه یا فیش واریز نقدی و اطلاعات شرکت                     کننده ( کپی کارت ملی ) را قرار داده و در پاکت " ب" که حاوی قیمت پیشنهادی می باشد را تکمیل و مهر و لاک مفتوح نماید و تحویل امورمالی شهرداری نمایند.

      6)شرکت کنندگان می بایست برای هر دو مورد مزایده قیمت پیشنهادی اعلام نمایند.و درصورت عدم درج قیمت پیشنهادی در هریک از موارد مزایده قیمت پایه بعنوان قیمت پیشنهادی لحاظ خواهد شد. برای کسب اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله  که در اسناد مزایده مندرج است به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری به آدرس www.gonbadcity.ir مراجعه نمائید.

        7)آخرین مهلت تحویل اسناد به شهرداری 26/2/98بوده می باشد.

        8)کلیه مبلغ پیشنهادی مشمول9% مالیات و عوارض می باشد که خریدار مکلف به پرداخت آن بعلاوه قیمت پیشنهادی می باشد.

         9)برنده می بایست یک درصد بهای معامله را بعنوان عوارض مزایده اموال و املاک بحساب درآمدهای عمومی شهرداری واریزنماید.

       10)پیشنهادات واصله ساعت  15 روز شنبه مورخه28/2/98  در محل کمیسیون واقع در شهرداری گنبد بازگشایی  خواهد شد.

                                                                                                                                منصور طعنه گنبدی

                                                                                                                                شهردار گنبدکاووسنمایش تعداد بازدیدها : 44

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0