دوشنبه, 1 مهر 1398
عنوان : آگهی مزایده 7 واحد تجاری قابوس
کد خبر : ۳۰۶۱
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ 
ساعت : ۱۴:۵۲:۱۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

شهرداری گنبدکاووس درنظرداردبه استناد ردیف ق بند  11 مصوبه 298مورخ 8/10/97  شورای محترم اسلامی شهروماده13 آئین نامه مالی شهرداریها ، نسبت به مزایده 7 واحد تجاری قابوس از طبقه اول از واحدهای  بشماره واحد47(218)-واحد30(201)-واحد38(209)-واحد42(213)-واحد43(214)-واحد44(215)-واحد58(230)-،را ازطریق مزایده کتبی بصورت50درصد نقدی و الباقی با اقساط12ماهه بفروش برساند.

شرایط مزایده: 

1- شرکت کنندگان می بایست ضمن بازدیدازمحل ، اسنادمزایده را از امورمالی شهرداری یا پایگاه اطلاع رسانی شهرداری دریافت نمایند ، سپرده ی شرکت درمزایده هر واحدرا بصورت وجه نقد واریزی به شماره حساب  700785143416  بنام شهرداری گنبدکاووس نزدبانک شهر واریز نمایند و یا ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل3ماهه که ضمانتنامه و یا فیش مربوطه را ضمیمه اسناد نمایند.

2- مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه5/12/97می باشد. پیشنهاددهندگان مکلفندمبلغ تضمین شرکت در مزایده(فیش بانکی یا ضمانت نامه بانکی)را در(( پاکت الف)) وسند مزایده و برگ کروکی واحد ها را امضاء و اثرانگشت شده  و کپی کارت ملی را در  (( پاکت ب ))و فرم پیشنهاد قیمت را با خط خوانا نوشته وبدون قلم خوردگی در((پاکت ج ))قرارداده و هر سه پاکت را در یک پاکت جداگانه قرارداده کاملاً دربسته به امورمالی شهرداری تحویل نمایند

3- در صورتيكه برندگان  اول ،دوم و سوم مزایده حاضربه انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد .

4- به پیشنهادات مخدوش ، مبهم ، مشروط ویا پیشنهاداتی که پس از موعدمقرررسیده باشدترتیب اثرداده نخواهدشد.

5-  سایراطلاعات وجزئیات مربوط به مزایده دراسنادمزایده مندرج می باشد.

6-کلیه طلبکاران شهرداری می توانند در قبال مطالبات خود در مزایده شرکت نمایند بدیهی است درصورت برنده شدن آنان مابه التفاوت بهای اضافی می بایستی نقداً یا اقساط12ماهه پرداخت گردد.و نیز افراد مذکور می توانند بجای واریز وجه نقدسپرده شرکت در مزایده درخواست کسر از مطالبات خود را نموده و سند مالی مذکور را در پاکت((ب))قرار دهند.

7 -  هزینه های نقل و انتقال(نزد دفاتر اسناد رسمی)برعهده خریدار می باشد.

8-  شهرداري دررديا قبول هريك از پيشنهادات مختاراست .

9- کمیسیون عالی معاملات راس ساعت 15 روز دوشنبه مورخه 6/12/97  درخصوص پیشنهادات واصله تشکیل جلسه خواهد داد.

 10-  درصورت نيازبه اطلاعات بيشتربه پایگاه اطلاع رسانی شهرداری به آدرس www.gonbad city.irمراجعه ویا باشماره                             تلفنهاي   8 33221214 داخلی 41  تماس حاصل نمائيد.

  منصور طعنه گنبدی

شهردار گنبد کاووسنمایش تعداد بازدیدها : 152

بازگشت                   
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0