دوشنبه, 1 مهر 1398
عنوان : آگهی مزایده واگذاری2دستگاه اتوبوس بنز355مدل1381به بخش خصوصی
کد خبر : ۳۰۶۰
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ 
ساعت : ۱۲:۶:۲۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری گنبدکاووس درنظرداردباستناد مصوبه200-2875مورخه4/10/97شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به واگذاری2دستگاه اتوبوس بنز355مدل1381به بخش خصوصی را طبق مشخصات پیوست از طریق مزایده کتبی عمومی با شرايط زيربه افراد ذیصلاح واجد شرایط واگذار نمايد .

 1-قیمت هر د ستگاه اتوبوس شهری بنز سفید(شخصی) دارای پلاک332ب12ایران69 بدون ارزش افزوده  375.000.000ريال و حداقل قیمت نقدی پایه  برابر375.000.000ريال مي باشد .

2-قیمت هر د ستگاه اتوبوس شهری بنز سفید(شخصی) دارای پلاک325ب12ایران69بدون ارزش افزوده  390.000.000ريال و حداقل قیمت نقدی پایه برابرقیمت کارشناسی390.000.000 ريال مي باشد .

3-اولویت واگذاری اتوبوس ها به اشخاصی است که قیمت بیشتری نسبت به قیمت پایه(نقدی) اعلام نمایند.

4- مهلت قبول پيشنهادات تا پایان وقت اداري روزشنبه مورخه 4/12 /1397 مي باشد . پيشنهاد دهندگان مكلفند مبلغ پيشنهادي خود را با خط خوانا نوشته و بدون قلم خوردگي به امور اداری سازمان حمل و نقل شهرداری گنبد تحويل نمايند .  

5- به پيشنهادات مخدوش ، مبهم ، مشروط و يا پيشنهاداتي كه پس از موعد مقرر رسيده باشد ترتيب اثرداده نخواهد شد .  

6-  سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری گنبد در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار خواهد بود .

7- شرکت کنندگان می بایست مبلغ5% قیمت پایه را بعنوان سپرده شرکت در مزایده را بصورت ضمانتنامه بانکی ویا وجه نقد بحساب  1060498622 سپرده سازمان مدیریت حمل و نقل نزد بانک رسالت واریز وفیش مربوطه را ضمیمه اسناد نمایند.

8- شرکت کنندگان در مزایده مکلفند تمامی صفحات اسناد مزایده وپیشنهادهای خود را مهر و امضا کرده و در پاکتهای جداگانه لاک ومهر شده شامل(پاکت الف) تضمین- و(پاکت ب)پیشنهاد قیمت بگذارند وهمه پاکتها را در لفاف مناسب ولاک مهر شده قراردهند در صورت عدم رعایت موارد فوق،به پیشنهادات واصله ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9- اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء ونمایندگان مجلسین وکارمندان دولت در معاملات دولتی وکشوری مصوب 22/10/1337.

10- آخرین مهلت تحویل اسناد از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری  4/ 12/97بوده و برای کسب اطلاعات ودریافت اسنادبه پایگاه اطلاع رسانی شهرداری به آدرس www.gonbadcity.ir مراجعه یا با شماره تلفنهای 33388701 (واحد حمل و نقل)تماس حاصل نمائید.

11- پیشنهادات واصله ساعت  15ظهر روزیکشنبه مورخه 5/ 12/97  در محل کمیسیون واقع در سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری گنبد بازگشایی  خواهد شد.

12-کلیه هزینه های نقل و انتقال بعهده برنده مزایده می باشد.

13- کلیه  هزینه های چاپ  آگهی در دو نوبت  بعهده برنده مزایده می باشد.

14- ساير اطلاعات وجزئيات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج مي باشد .

                                                                                                                                        حمیدرضا حجی زاده

                                                                                                                   رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری گنبد 


نمایش تعداد بازدیدها : 147

بازگشت                   
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0