دوشنبه, 1 مهر 1398
عنوان : آگهی مزایده فروش یك دستگاه آپارتمان مسكونی
کد خبر : ۳۰۵۸
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ 
ساعت : ۱۴:۴۰:۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

شهرداری گنبدکاووس درنظرداردبه استنادردیف  ق بند 1 از دویست و شصتمین صورتجلسه مورخه 17/7/97 شورای اسلامی شهرگنبد وماده 13آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی  با پارکینک و انباری واقع در بلوار آزادی جنب پایگاه انتقال خون مجتمع مسکونی5طبقه روی همکف (طبقه اول-واحد شمال غربی) را ازطریق مزایده کتبی اقدام نماید. 

1-شرکت کنندگان می بایست ضمن بازدیدازمحل، اسناد مزایده را ازطریق پایگاه اطلاع رسانی شهرداری گنبدکاوس به آدرس :www.gonbadcity.ir  دریافت و سپرده ای به مبلغ334.881.000ريال را جهت شرکت درمزایده بصورت ضمانتنامه بانکی یاوجه نقد به شماره حساب 700785143416بنام شهرداری گنبدکاووس نزدبانک شهر شعبه طالقانی واریزوفیش مربوطه را ضمیمه اسناد مزایده نمایند.

2- درصورتيكه برندگان نفرات اول ،دوم، سوم مزایده حاضربه پرداخت وجه نقد و انعقاد قرارداد نشوند در مدت زمان قانونی نشوندسپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهدشد .

3- شهرداري دررديا قبول هر يك از پيشنهادات مختاراست .

4- مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه8/11/97می باشد. پیشنهاددهندگان مکلفندمبلغ تضمین شرکت در مزایده(فیش بانکی یا ضمانت نامه بانکی یا تاییدیه امور مالی برای طلبکاران)را در(( پاکت الف)) و کپی کارت ملی و یا اساسنامه و آخرین تغییرات شرکت را در  (( پاکت ب ))و فرم پیشنهاد قیمت را با خط خوانا نوشته وبدون قلم خوردگی در((پاکت ج ))قرارداده و هر سه پاکت را در یک پاکت جداگانه قرارداده کاملاً دربسته به امورمالی شهرداری تحویل نمایند.

5- به پیشنهادات مخدوش ، مبهم ، مشروط ویاپیشنهاداتی که پس ازموعدمقرررسیده باشدترتیب اثرداده نخواهدشد.

6-پیمانکاران بخش عمران شهری و فروشندگان مصالح سنگی و بازنشستگان شهرداری می توانند در قبال مطالبات خود در مزایده شرکت نمایند بدیهی است درصورت برنده شدن آنان مابه التفاوت بهای اضافی می بایستی نقداً پرداخت گردد.و نیز افراد مذکور                 می توانند بجای واریز وجه نقدسپرده شرکت در مزایده درخواست کسر از مطالبات خود را از این شهرداری نمایند.و تایید امورمالی را در پاکت الف به عنوان سپرده شرکت در مزایده قرار دهند.

7- پرداخت کلیه هزینه ها ازقبیل : هزینه نقل وانتقال ، هزینه های دفترخانه اسنادرسمی اعم ازحق الثبت ، حق التحریروبهای اوراق رسمی مربوطه واخذپاسخ استعلامهای ادارات  بعهده برنده مزایده می باشد .

8- سایراطلاعات وجزئیات مربوط به مزایده دراسناد مزایده مندرج می باشد.

9- کمیسیون عالی معاملات راس ساعت  15 روز سه شنبه  تاریخ9/11/97 درخصوص پیشنهادات واصله تشکیل جلسه خواهد داد.

      منصور طعنه کنبدی

      شهردارگنبدکاووس


دانلود اسناد مزایده


نمایش تعداد بازدیدها : 1101

بازگشت                   
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0