چهارشنبه, 29 اسفند 1397
عنوان : آگهی مناقصه رفت و روب خدمات شهری
کد خبر : ۳۰۵۰
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ 
ساعت : ۱۵:۸:۲۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

شهرداري گنبدكاووس درنظردارد باتوجه به مصوبه 200- 2061 مورخه 97/7/97 شورای اسلامی شهرگنبد نسبت به اجراي عمليات مشروحه طبق جدول ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران و شركتهاي واجد شرايط كه داراي تأييديه ازوزارت كار و امور اجتماعي مي‌باشند واگذار نمايد .

داوطلبان مي‌توانند پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخه1397/8/21به امورمالی شهرداري گنبد تسليم و رسيد دريافت نمايند .

1)    هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در تمامی نواحی شرکت کرده ولیکن صرفاً برنده یک ناحیه شوند و شهرداري در رد يا قبول هریک از پيشنهادات مختار است .

2)    به پيشنهادات مخدوش ، مبهم ، مشروط ، پيشنهادات بدون سپرده و يا پيشنهاداتي كه پس از موعد مقرر رسيده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد .

3)      درصورتيكه برندگان نفرات اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهدشد .

4)    برای کسب اطلاعات ودریافت اسناد به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری به آدرس www.gonbadcity.ir مراجعه یا با شماره تلفنهای 18-33221214 (امورقراردادها)تماس حاصل نمائید.

5)      ساير اطلاعات وجزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج مي باشد .

6)      پیشنهادات واصله روزسه شنبه راس ساعت 15مورخه97/8/97 در محل هیات عالی معاملات مستقر در شهرداری بازگشایی خواهد شد.

 

رديف

شرح عمليات

مدت قرارداد

مبلغ سپرده شركت در مناقصه   به ريال

1

رفت و روب خدمات شهری ناحیه یک(شمال غرب شهر)

22ماه

1/200/000/000

2

رفت و روب خدمات شهری ناحیه دو(جنوب غرب شهر)

22ماه

1/300/000/000

3

رفت و روب خدمات شهری ناحیه سه(جنوب شرق شهر)

22ماه

1/300/000/000

4

رفت و روب خدمات شهری ناحیه چهار(شمال شرق شهر)

22ماه

1/210/000/000

5

رفت و روب ناحیه پنچ(جنوب شرق شهر)

22ماه

900/000/000

                                 منصور طعنه گنبدی

                                                                             شهردار گنبد کاووس


نمایش تعداد بازدیدها : 175

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0