چهارشنبه, 23 آبان 1397
عنوان : آگهی مزایده فروش ضایعات و آهن آلات
کد خبر : ۳۰۴۶
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ 
ساعت : ۱۰:۴۴:۲۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

شهرداری گنبد کاووس درنظردارد به استناد مصوبه 200-902مورخه3/4/97شورای اسلامی شهرگنبدکاووس نسبت به فروش ضایعات و آهن آلات در انبار شاهد و CNGاز طریق مزایده اقدام نماید.

  1)شرکت کنندگان می بایست ضمن بازدید از دستگاه های مورد مزایده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 21/5/97 مبلغ000/000/35ريال سپرده شرکت در مزایده را بصورت ضمانت نامه بانکی یا وجه نقد به حساب سپرده 700785143416  شهرداری گنبد نزد بانک شهر شعبه طالقانی واریز و فیش مربوطه ضمیمه اسناد مزایده  گردد.

2)در صورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

3) شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.

        4)وجه معامله بصورت نقدی می باشد.

       5) شرکت کننده می بایست ابتدا پاکت " الف" که حاوی ضمانت نامه یا فیش واریز نقدی و اطلاعات شرکت کننده ( کپی کارت ملی ) را قرار داده و در پاکت " ب" که حاوی قیمت پیشنهادی می باشد را تکمیل و مهر و لاک مفتوح نماید و تحویل امورمالی شهرداری نمایند.

      6)شرکت کنندگان می بایست برای تمامی آیتم های مورد مزایده قیمت پیشنهادی اعلام نمایند.و درصورت عدم درج قیمت پیشنهادی در هریک از آیتم های مزایده قیمت پایه بعنوان قیمت پیشنهادی لحاظ خواهد شد. برای کسب اطلاعات ودریافت اسنادبه پایگاه اطلاع رسانی شهرداری به آدرس www.gonbadcity.ir مراجعه نمائید.

        6)آخرین مهلت تحویل اسناد به شهرداری  21/5/97بوده می باشد.

        7)کلیه مبلغ پیشنهادی مشمول9% مالیات و عوارض می باشد که خریدار مکلف به پرداخت آن بعلاوه قیمت پیشنهادی می باشد.

       8)پیشنهادات واصله ساعت  16 روز دوشنبه مورخه 22/5/97  در محل کمیسیون واقع در شهرداری گنبد بازگشایی  خواهد شد.

                                                                                                  منصور طعنه گنبدی

                                                                                                   شهردار گنبدکاووس


دریافت اسناد مزایده


نمایش تعداد بازدیدها : 124

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0