چهارشنبه, 23 آبان 1397
عنوان : تجدید آگهی پروژه مشاركتی كشتارگاه دام
کد خبر : ۳۰۴۵
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ 
ساعت : ۱۰:۲۷:۵۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

شهرداری گنبدکاووس باستناد مصوبه شماره 200-746مورخه19/3/ 1397 شورای اسلامی شهر در نظر دارد ساخت و ارتقاء ،  بهره برداری و مدیریت کشتارگاه  دام را برابر مشخصات  و قرارداد پیوست از طریق سرمایه گذاری و مشارکت مدنی با شرایط ذیل به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید:

1)       محل کشتارگاه کیلومتر 5جاده گنبد مینودشت  پشت روستای حسن آباد کشتارگاه دام شهرداری گنبد کاووس 

2)      شرایط مشارکت ، مشخصات اجرای کارو برآورد آورده طرفین  برابر  نقشه های  اجرایی و مفاد قراردادو ضمائم  پیوست می باشد.

3)     درصد  پیشنهادی سهم شهرداری به عدد وحروف مشخص و بدون­ابهام وشرط ، در پاکت در بسته تسلیم دبیرخانه شهرداری گنبد گردد.

4)      آورده طرف مشارکت 000/000/170/110  ریال و درصد پایه سهم الشرکه شهرداری گنبد حداقل 70/11  درصد می باشد.

5)      کلیه کسورات قانونی ( بیمه مالیات مالیات بر ارزش افزوده ) به عهده طرف مشارکت می باشد.

6)    سپرده شرکت در مشارکت ( مزایده )  مبلغ یک میلیارد  ریال  (000/000/000/1  ریال)است که می بایست بصورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی به حساب سپرده 700785143416  شهرداری گنبد نزد بانک شهر شعبه طالقانی واریز و فیش مربوطه ضمیمه اسناد مزایده  گردد.

7)    میزان تضمین حسن انجام کار و تضمین اجرای تعهدات مبلغ 000/000/000/6 ریال بااعتبار 12ماهه بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی و قابل تمدید باشد.ضمنا ارائه پرینت حساب های بانکی با موجودی حداقل بیست میلیارد ریال الزامی میباشد .

8)    چنانچه برندگان نفر اول و دوم مشارکت برابر مقررات و شرایط مشارکت در مهلت مقرر حاضر به عقد قرارداد و یا تسلیم ضمانت نامه اجرای تعهدات نشدند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری گنبد ضبط می گردد.

9)       شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات ارائه شده مختار می باشد.

10)   مهلت قبول پیشنهاد تاآخر وقت اداری روز یکشنبه مورخه 21/5/97 می باشد و به پیشنهاداتی که  مبهم مشروط-مخدوش و بدون سپرده و خارج  از این مهلت ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

11)     پیشنهادات رسیده رأس ساعت  15 روز دوشنبه مورخه 22/5/97در محل شهرداری گنبد مفتوح و برنده مشارکت تعیین می گردد.

12)   کمیسیون مشارکت ابتدا پاکت " الف" شرکت کنندگان ر ا که حاوی ضمانت نامه و پاکت "ب " که حاوی اطلاعات شرکت کننده ( اساسنامه شرکت و آخرین آگهی تغییرات، سوابق کاری و پرینت  گردش مالی حسا ب های بانکی  ) و شرایط مشارکت و پیش نویس قرارداد و موارد درخواستی شهرداری می باشد را مفتوح و بررسی نموده و در صورت احراز شرایط و توانایی لازم پاکت " ج" که حاوی قیمت پیشنهادی می باشد را مفتوح می نماید.

13)  در صورتیکه برنده مشارکت از تاریخ ابلاغ نتیجه مزایده ظرف مدت 20 روز کاری نسبت به سپرده تضمین حسن انجام تعهدات  اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مزایده ایشان به نفع شهرداری ضبط و نفر دوم بعنوان برنده اعلام می گردد .

14)  اشخاص حقوقی که دارای مجوز زنجیره گوشت قرمز ، امکانات وتجهیزات لازم ، سابقه کار مرتبط وتوانایی فنی و مالی می باشند دارای اولویت بوده و در هر صورت رعایت کلیه دستورالعمل ها، مقررات و نکات ایمنی و بهداشت شغلی مطابق استانداردهای مربوطه از الزامات مشارکت  می باشد.    

15)   کلیه  هزینه های چاپ  آگهی در دو نوبت  بعهده برنده مزایده می باشد.

متقاضیان پس از بازدید از محل و رؤیت موقعیت پروژه  میتوانند جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری گنبدکاووس واقع در خیابان طالقانی شرقی پارک شهرداری ، امور قراردادها  و دفتر مشارکت و سرمایه گذاری مراجعه  نمایند.

16) شرکت کنندگان باید  قانون منع مداخله وزراء نمایندگان مجلس وکارمندان دولت درمعاملات دولتی و کشوری را رعایت نمایند.

 

 

                                                                                                                                                         منصور طعنه گنبدی  

                                                                                                                                                        شهردار گنبد کاووس


نمایش تعداد بازدیدها : 100

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0