سه‌شنبه, 25 مهر 1396
عنوان : آگهی فراخوان مشاركت دراحداث و بهره برداری ازغرفه های خدماتی
کد خبر : ۲۹۸۲
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ 
ساعت : ۷:۱۶:۲۹

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

شهرداری گنبدکاووس باستناد مصوبه شماره  200-3148 مورخه28/10/1395  شورای اسلامی شهر در نظر دارد احداث ، تجهیز و  بهره برداری از غرفه های خدماتی با سازه های سبک در شش نقطه از شهر را برابرمشخصات ، شرایط  و قرارداد پیوست از طریق سرمایه گذاری و مشارکت  و با شرایط ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

1)     محل اجرای پروژه پارک ورودی شهر پارک قابوس پارک حاشیه کمربندی تقاطع حدفاصل بیمارستان و خ آتش نشان پارک حاشیه مربندی تقاطع 17 شهریور پارک سینا خیام شمالی پارک خیام

2)      طول دوره اول مشارک پیشنهادی ( حداکثر 5 سال )  به عدد وحروف مشخص و بدون­ابهام وشرط و در پاکت در بسته تسلیم دبیرخانه شهرداری گنبد گردد.

3)     آورده طرف مشارکت برای احداث پروژه مبلغ 000/000/200/4 ریال  و سایر تعهدات طرفین بابر مفاد قرارداد می باشد .

4)      کلیه کسورات قانونی ( بیمه – مالیات – مالیات بر ارزش افزوده ) در مدت قرارداد  به عهده طرف مشارکت می باشد

5)    سپرده شرکت در مشارکت ( مزایده )  مبلغ دویست و ده میلیون ریال  (000/000/210ریال)است که می بایست بصورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی به حساب سپرده 700785143416  شهرداری گنبد نزد بانک شهر شعبه طالقانی واریز و فیش مربوطه ضمیمه اسناد مزایده  گردد.

6)      میزان تضمین حسن انجام کار و تضمین اجرای تعهدات هنگام انعقاد قرارداد مبلغ 000/000/000/1 ریال  بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی یکساله و قابل تمدید باشد.

7)    شرکت در فراخوان و دادن پیشنهاد بمنزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری بوده  و چنانچه برندگان نفر اول و دوم مشارکت برابر مقررات و شرایط مشارکت در مهلت مقرر حاضر به عقد قرارداد و یا تسلیم ضمانت نامه نشدند سپرده  آنان به ترتیب به نفع شهرداری گنبد ضبط        می گردد.

8)      شهرداری در رد یا قبول یک  یا کلیه پیشنهادات ارائه شده مختار می باشد.

9)     مهلت قبول پیشنهاد تاآخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 13/02/96   می باشد و به پیشنهاداتی که  مبهم مشروط-مخدوش و بدون سپرده و خارج  از این مهلت ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10)    پیشنهادات رسیده رأس ساعت  11 روز پنچ شنبه  مورخه 14/02/96 در محل شهرداری گنبد مفتوح و برنده مشارکت تعیین می گردد.

11)   کمیسیون مشارکت ابتدا پاکت " الف" شرکت کنندگان ر ا که حاوی ضمانت نامه و پاکت "ب " که حاوی اطلاعات شرکت کننده ، سوابق کاری  طرح پیشنهادی ( ارائه طرح اولیه الزامی است ) ، شرایط مشارکت ، پیش نویس قرارداد و موارد درخواستی شهرداری می باشد را مفتوح و بررسی می نمایدو در صورت احراز شرایط و توانایی لازم پاکت " ج" که حاوی قیمت پیشنهادی می باشد را مفتوح می نماید.

12)   در صورتیکه برنده مشارکت از تاریخ ابلاغ نتیجه مزایده ظرف مدت 15 روز کاری نسبت به  ارائه سپرده تضمین حسن انجام تعهدات  اقدام نکند و یا برای عقد قرارداد حاضر نشود سپرده شرکت در مزایده ایشان به نفع شهرداری ضبط  می شود.و نفر دوم بعنوان برنده اعلام        می گردد.

13)   کلیه  هزینه های چاپ  آگهی در دو نوبت  بعهده برنده مشارکت می باشد.

14)   سایر شرایط در اسناد مشارکت مندرج بوده و به متقاضیان ارائه می شود.

متقاضیان می توانند پس از بازدید از محل اجرای پروژه رؤیت و موقعیت پروژه جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری گنبدکاووس واقع در خیابان طالقانی شرقی پارک شهرداری دفتر مشارکت و سرمایه گذاری مراجعه  نمایند.

15) شرکت کنندگان در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر  با شماره تلفن های 5-33221214  داخلی54 تماس حاصل نمایند

16) شرکت کنندگان باید  قانون منع مداخله وزراء نمایندگان مجلس وکارمندان دولت درمعاملات دولتی و کشوری را رعایت نمایند.

 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                          منصور طعنه گنبدی  

                                                                                                                                                         شهردار گنبد کاووس 
 دانلود اسناد فراخوان


نمایش تعداد بازدیدها : 163

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0