سه‌شنبه, 25 مهر 1396
عنوان : آگهی تجدید مزایده فروش یك قطعه زمین واقع در خیابان دانش جنوبی
کد خبر : ۲۹۸۰
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ 
ساعت : ۱۳:۰:۱۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

شهرداری گنبدکاووس درنظردارد طبق ماده13 آئین نامه مالی شهرداریها وبه استناد ردیف ق بند 3  از پانصدو شصتمین  جلسه مورخه 20/9/95 شورای محترم اسلامی شهر یک قطعه  زمین به مساحت 9/730  مترمربع از زمین های متعلق به خود واقع در خیابان دانش جنوبی روبروی انبار کشاورزی  را  از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .  ضمناً کروکی زمین به پیوست می باشد.

1- شرکت کنندگان می بایست سپرده ای معادل 5%شرکت درمزایده را  بصورت ضمانتنامه بانکی یاوجه نقد به مبلغ  000/715/383 ریال  به شماره حساب  700785143416  بنام شهرداری گنبدکاووس نزدبانک شهر واریزو فیش مربوطه را حداکثر تا پایان وقت اداری پنجشنبه 7/2/96   به همراه آگهی مزایده داخل پاکت مهروموم شده قرار وبه واحد دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند .

2- در صورتيكه برندگان نفرات اول تا سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

3-  هزينه نشرآگهي در دو نوبت بعهده برنده مزایده خواهدبود .

4-  شهرداري دررديا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختاراست .

5-  برابر بند 8 ماده 12 قانون مالیات برارزش افزوده فروش املاک شهرداری از پرداخت ارزش افزوده معاف می باشند.

 6- مبلغ  معامله بصورت 50%  نقدی و مابقی بازپرداخت 6 ماهه از زمان اعلام برندگان بوده وهزینه های مربوط به انتقال سند بعهده برنده مزایده می باشد.

7- درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  33221214 داخلی 41  (واحد املاک ) تماس حاصل نمائید.

8- کمیسیون معاملات در  روزشنبه مورخه     9/2/96   راس ساعت    13    در خصوص رسیدگی به پیشنهادات واصله در شهرداری تشکیل جلسه خواهد داد  .

9- قیمت پایه کارشناسی شده  ارزش قطعه فوق الذکر به مبلغ  000/300/674/7  ریال می باشد .

 

    منصور طعنه گنبدی   

   شهردارگنبد کاووس


نمایش تعداد بازدیدها : 197

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0