سه‌شنبه, 25 مهر 1396
عنوان : آگهی فراخوان پسماند تفكیك زباله از مبدا
کد خبر : ۲۹۷۷
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ 
ساعت : ۱۰:۱۷:۲۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

شهرداری گنبدکاووس باستناد مصوبه شماره  200-3558 مورخه3/12/1395  شورای اسلامی شهر در نظر دارد در راستای ارتقاء کیفیت خدمات شهری و اجرای مفاد قانون پسماند و آیین نامه های اجرایی ذیربط ،  تفکیک زباله از مبدا را به  اشخاص  حقوقی ذیصلاح ودارای تجربه و تجهیزات و سابقه کار مرتبط از طریق مزایده  با شرایط ذیل  واگذارنماید:
 محل اجرای کار : ناحیه 1  خدمات شهری (ضلع شمال غربی )و ناحیه 3 خدمات شهری ( ضلع جنوب شرقی ) مطابق کروکی و پیوست اسنادو مدارک      

1)       مدت قرارداد از تاریخ تحویل محل  طی دو دوره و برابر مفاد قرارداد پیوست می باشد.

2)    مبلغ اجاره پیشنهادی برای دوره دوم  به تفکیک هر سال( نسبت به مبلغ  پایه) به عدد وحروف مشخص و بدون­ابهام وشرط بوده و  در پاکت در بسته تسلیم دبیرخانه شهرداری گنبد گردد.

3)     کلیه کسورات قانونی ( بیمه مالیات مالیات بر ارزش افزوده ) به عهده پیمانکار می باشد.

4)    سپرده شرکت در ( مزایده )  مبلغ یکصد و پنجاه  میلیون ریال  (150/000/000 ریال)است که می بایست بصورت ضمانت نامه بانکی یا نقدی به حساب سپرده 700785143416  شهرداری گنبد نزد بانک شهر شعبه طالقانی واریز و فیش مربوطه ضمیمه اسناد مزایده  گردد.

5)      میزان تضمین حسن انجام تعهدات مبلغ 500/000/000 ریال بااعتبار 12ماهه بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی و قابل تمدید باشد.

6)    چنانچه برندگان نفر اول و دوم مزایده  برابر مقررات و شرایط مشارکت در مهلت مقرر حاضر به عقد قرارداد و یا تسلیم ضمانت نامه حسن انجام تعهدات  نشدند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری گنبد ضبط می گردد.

7)      شهرداری در رد یا قبول یک  یا کلیه پیشنهادات ارائه شده مختار می باشد.

8)    مهلت قبول پیشنهاد تاآخر وقت اداری روز یکشنبه مورخه 96/2/10   می باشد و به پیشنهاداتی که  مبهم مشروط-مخدوش و بدون سپرده و خارج  از این مهلت ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9)       پیشنهادات رسیده رأس ساعت  12  روز  دوشنبه  مورخه 96/2/11  در محل شهرداری گنبد مفتوح و برنده مزایده تعیین می گردد.

10)    کمیسیون مشارکت ابتدا پاکت " الف" شرکت کنندگان ر ا که حاوی ضمانت نامه و پاکت "ب " که حاوی اطلاعات شرکت کننده ،کپی کارت ملی فرد یا اشخاصی که حق امضا دارند،اساسنامه و آخرین تغییرات شرکت، سوابق کاری ، برآورد  ، شرایط ، پیش نویس تائید شده قرارداد و موارد درخواستی شهرداری می باشد را مفتوح و بررسی می نمایدو در صورت احراز شرایط و توانایی لازم پاکت " ج" که حاوی قیمت پیشنهادی می باشد را مفتوح می نماید.

11)   در صورتیکه برنده فراخوان از تاریخ ابلاغ نتیجه ظرف مدت 15 روز کاری نسبت به  ارائه سپرده تضمین حسن انجام تعهدات اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط  می شود.و نفر دوم بعنوان برنده اعلام  می گردد.

12)    کلیه  هزینه های چاپ  آگهی در دو نوبت  بعهده برنده مزایده می باشد.

13)   سایر شرایط در اسناد فراخوان  مندرج بوده و به متقاضیان ارائه می شود.

متقاضیان می توانند پس از بازدید از مناطق جهت دریافت اسناد فراخوان به شهرداری گنبدکاووس واقع در خیابان طالقانی شرقی پارک شهرداری امور قرارداد ها مراجعه  نمایند.

14) شرکت کنندگان باید  قانون منع مداخله وزراء نمایندگان مجلس وکارمندان دولت درمعاملات دولتی و کشوری را رعایت نمایند.

15) شرکت کنندگان در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر  با شماره تلفن های 5-33221214  داخلی45 معاونت فنی و خدمات شهری                               تماس حاصل نمایند

 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                          منصور طعنه گنبدی  

                                                                                                                                                         شهردار گنبد کاووس 

دانلود اسناد


نمایش تعداد بازدیدها : 177

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0